Suksess gjennom ansvarlig handling

Gode økonomiske resultater tillater langsiktig utvikling av drift og investeringer.

Vellykket virksomhet er bakteppet for å fremme samfunnsansvar og omvendt: suksess kan bare oppnås ved å opptre ansvarlig. Lønnsom vekst er en fordel for de ansatte, samfunnet og andre interessenter på mange måter. Gjennom sin virksomhet skaper Paulig økonomiske fordeler som skattebetaler og arbeidsgiver i Finland og på andre markeder.
For Paulig omfatter sosialt ansvarlig virksomhet langsiktige bygging av sterke merker, pleie av kvalitet og partnerskap, en dyp forståelse av kundenes og forbrukernes forventninger, bygge tillit på nye markeder og en grundig risikostyring.

Økonomisk trend
2012: den jevne trenden fortsatte
Nettoomsetningen til Pauligs kaffedivisjon falt med 10,5 prosent fra året før, til omtrent 297,9 mill. euro. Endringen i nettoomsetningen skyldtes hovedsakelig fallet i prisen på grønn kaffe. Målet for inntjeningen ble imidlertid mer enn oppfylt.
Det å lykkes med å kjøpe inn grønn kaffe er helt avgjørende for Pauligs resultater, både økonomisk og når det gjelder kvalitet. Grønn kaffe står for 90 % av alle innkjøp. Prisen på grønn kaffe og valutamarkedene krever konstant årvåkenhet. Andre utgiftsposter er mer forutsigbare. I 2012 var prisutviklingen på grønn kaffe fallende frem til sensommeren, deretter fikk den et nytt oppsving.
Pauligs markedsposisjon holdt seg sterk på alle forretningsområdene. I Finland er Paulig fortsatt en klar markedsleder, og de anerkjente merkene beholdt sin enorme popularitet blant finnene. I løpet av fjoråret forbedret vi lønnsomheten i Russland og de andre SUS-statene så vel som i de baltiske landene, hvor Paulig er også markedsleder målt i verdi. I Russland gikk utviklingen for markedsandelene som planlagt og vi bedret posisjonen til andreplass for brent kaffe i to store byer. De fleste av merkene som selges i Russland, kan nå produseres i det nye brenneriet i Tver, der utviklingen i driftsstanser har tatt et positivt spor etter de første utfordringene.
Investeringene i 2012 var for det meste i utskiftning av utstyr. Antall ansatte økte i Russland, men i andre land var det ingen endring i arbeidsstyrken.
"Fjoråret ble fylt med usikkerhetsmomenter, fra prisen på kaffe og valutakursene USD/EUR til makroøkonomiske, fundamentale forhold. Men selskapet vårt greide å takle disse utfordringene og driftsresultatet holdt seg på et tilfredsstillende nivå. Virksomheten har også en god posisjon når det gjelder fremtidsutsiktene."
Anton Westermarck, CFO (økonomidirektør)